Läsnyckel, lärarhandledning, pedagogiskt material eller arbetsmaterial – kärt barn har många namn

Lärare som bibliotekarier har sedan 2011 tagit hjälp av Hegas läsnycklar för att fördjupa arbetet kring boken i klassrum, läsprojekt och bokcirklar.

Vi har valt att ha våra läsnycklar digitalt på merahegas.se så att eleverna ska kunna arbeta multimodalt med frågorna.

Nycklar i en knippa mot en grön prick

Kulturrådet definierar läsfrämjande arbete som att göra läsare av läskunniga. Det finns nämligen ingenting som säger att en läskunnig person faktiskt väljer att läsa. Anledningarna till att man väljer bort läsningen när man lärt sig avkoda är många, till exempel att det upplevs svårt, tråkigt, ointressant eller oviktigt. Ofta beror detta på att man saknar tillräcklig läsförståelse. Så hur kan du som pedagog i skolan arbeta med att stärka elevernas läsförståelse och göra fler till läsare?

Ända sedan 2011 har lärare och bibliotekarier kunnat ta hjälp av Hegas läsnycklar för att fördjupa arbetet med läsning och läsförståelse. Genom att diskutera innehåll och språk tvingas man tolka texten, och jämföra sin tolkning av den med andras. När en grupp elever tillsammans diskuterar boken ur olika vinklar och ställer aktiva frågor till texten blir de mer förutseende, ifrågasättande och problemlösande läsare. Detta i sin tur stärker och utvecklar deras läsande och läsförståelse.

Det här är förstås inga nyheter för dig som är pedagog. Problemet är inte vetskapen om hur viktigt det är med läsförståelse utan tiden. Hur ska du hinna planera vilka frågor ni ska ställa till boken? Och när ska du få tid att sammanställa en genomtänkt lärarhandledning som passar alla elevers behov och läsnivå? Det här är anledning till att vi tar fram våra läsnycklar – för att hjälpa dig på traven.

Lärarhandledningen och läsnyckel – vad är skillnaden?

Våra läsnycklar = lärarhandledningar. Anledningen till att vi använder ordet läsnyckel är för att det bättre beskriver vad just den här typen av lärarhandledning är – nämligen en nyckel till läsning.

Läsnyckeln är en lärarhandledning som Hegas tar fram tillsammans med legitimerade lärare. Det innebär att du som pedagog kan vara trygg med att lärarhandledningen alltid är kopplad till läroplanen. Alla böcker utgivna från och med januari 2022 har en läsnyckel som följer lgr22. Vi har även anpassat några av de mest populära äldre läsnycklarna till den nya läroplanen. Övriga läsnycklar följer lgr11. Många av våra läsnycklar innehåller förslag på hur du kan arbeta ämnesöverskridande.

Måste man använda allt i läsnyckeln?

Första gången du ser en lärarhandledning kan den kännas överväldigande. Den innehåller många frågor och uppgifter kopplade till boken. Hegas läsnycklar går att använda i sin helhet, precis som den är, men det passar inte alla. Därför kan du också enkelt anpassa den efter dina och dina elevers behov. Du kan välja ut de frågor och uppgifter som du anser är relevanta för dina elever och syftet med läsningen. Det viktigaste är vad du gör med läsnyckeln, inte att du använder allt material i den.

Digitala läsnycklar

Vi har valt att ha våra läsnycklar digitalt på merahegas.se så att eleverna ska kunna arbeta multimodalt med frågorna. Eftersom de är digitala kan eleverna få det stöd de behöver. Med hjälp av talsyntes kan eleverna få frågorna upplästa och få ljudning när de svarar i text. Förutom skriftliga svar har eleverna också möjlighet att svara med ljud, bild eller film. Att kunna svara på olika sätt som med en ljudinspelning kan öka elevernas självförtroende och ta bort trösklar som annars är svåra att ta sig över.

Variationsmöjligheterna fördjupar samtalet och arbetet med boken vilket är viktigt för läsförståelsen. Genom att läsnycklarna är digitala kan du som pedagog också enkelt anpassa läsnyckeln till enskilda elever eller olika klasser och grupper utan att behöva klippa och klistra.

I dagsläget går det inte att skriva ut läsnycklarna.

Vad innehåller läsnycklarna?

Varje läsnyckel börjar med ett avsnitt som hjälper läsaren att skapa en förförståelse för boken. Ett exempel är att eleverna var för sig eller tillsammans med dig som pedagog kan reflektera över bokens omslag. Det här är ett relativt enkelt sätt att träna på att bli en aktiv läsare som tar sig an texten redan innan hen öppnat boken.

Läsnyckelns fokus ligger på reflekterande läsning, boksamtal och skrivande. Vi vill att böckerna ska räcka länge, och att läsaren ska aktiveras på flera sätt och på olika plan. Ibland fokuserar läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren, språket eller formen. Det varierar mellan olika titlar.

Frågor och uppgifter har sällan ett rätt svar eller en korrekt lösning. Istället uppmuntrar de till elevernas egen reflektion. Exempelvis kan man börja frågorna med Hur, Vad och Varför vilket ofta ger mer utvecklande svar från eleven. Starka läsare är ofta ganska bra på att ställa de här frågorna till texten och får möjlighet att fördjupa sin förståelse tillsammans med andra, medan de svagare läsarna får chansen att bygga upp sin tolkningsförmåga. Och alla vinner på att öva tillsammans!

Varför ska du använda våra lärarhandledningar?

Vår förhoppning är att Hegas läsnycklar ska få böckerna att räcka längre, och dessutom göra läsningen lättare och roligare. Dessutom bidrar läsnycklarna till att läsaren arbetar aktivt med texten. Läsnycklarna underlättar ditt arbete genom att du bara behöver sålla bland frågor och uppgifter, istället för att uppfinna dem på egen hand.

Genom läsnycklarna uppmuntras eleverna dessutom till eget skapande. De får chans att fantisera vidare utifrån en berättelse och själv skapa texter, bilder och dramatiseringar kopplade till boken de läst.

Oavsett vilka frågor och uppgifter du väljer att låta dina elever arbeta med är målsättningen alltid att Hegas läsnycklar ska öka elevernas lust att läsa, lära och förstå både boken och omvärlden.

 

Läsnycklarna hittar du hos MeraHegas.

Vill du veta mer om den digitala plattformen MeraHegas – du får svar på alla dina frågor här!