2018-10-22 10:55
Hegas

Ljuva skolbibliotek! När skolan involverar skolbiblioteket i sin verksamhet är vinsten stor för både elever och lärare. Förutom att elevernas språkutveckling blir bättre blir de även bättre både på att läsa och på att söka information. Du som lärare kan få hjälp av skolbibliotekarien med att till exempel utbilda i källkritik, hitta nya spännande böcker och få tips på nya sätt du kan jobba med läsning.

”Elever ska få växa upp som läsande och källkritiska medborgare. Här spelar skolbiblioteken en avgörande roll. Fackutbildade bibliotekarier har särskilda kunskaper i medie- och informationskunnighet och skolbiblioteken kan driva på det viktiga arbetet för att främja den fria läsningen.” - Gustav Fridolin

Internationella skolbiblioteksdagen uppmärksammar vikten av samverkan

Idag är det internationella skolbiblioteksdagen som instiftades av International Association of School Librarianship. Varför? Jo, för att uppmärksamma hur viktigt det är med skolbibliotek för att eleverna ska bli aktiva samhällsmedborgare. Läskunnighet är en förutsättning för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter, fatta genomtänkta beslut och göra sin röst hörd. Skolbiblioteken är helt enkelt en grymt viktig pedagogisk resurs för ett demokratiskt samhälle.

Men för att du som pedagog ska kunna dra nytta av resuserna måste skolbiblioteket integreras i din pedagogiska verksamhet, något som definieras i den reviderade läroplanen för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Sedan 2011 står det dessutom i skollagen att varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Har dina elever det? Snacka med rektorn annars!

Utredning om skolbibliotek

Tio år efter att lagen kom kan vi dock konstatera att alla elever fortfarande inte har tillgång till skolbibliotek. Gustav Fridolin som står bakom utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) från tidigare i år konstaterar att hälften av landets skolor saknar bemannade skolbibliotek. Trots lagen. Och trots att flera rapporter de senaste åren har tryckt på vikten av fungerande skolbibliotek för att alla elever ska få en chans att nå målen. Utredningen föreslår därför bland annat:

• Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs som ska präglas av allsidighet och kvalitet. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
• Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
• Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
• Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten.

Andra saker skolbibliotekarier är bra på som gynnar elevens skolgång:

• Hitta böcker, webbresurser och andra informationskällor till projekt inom alla ämnen.
• Att para ihop rätt bok med rätt elev. Det är A och O för att göra läsningen rolig!
• Inspirera till läsdagar och läsprojekt inom vilket ämnesområde som helst.
• Hjälpa elever att hitta e-böcker, ljudböcker eller lättlästa böcker efter behov.
• Känna till var det finns färdigt material att hämta, som Hegas Läsnycklar.
• Hjälpa lärare att skapa ämnesöverskridande projekt som fördjupar lärandet.
• Föreläsa för föräldrar om vikten av läsning.
• Samarbeta med skolans övriga personal, t.ex. fritids och skolhälsovård, för att få in läsning och källkritik även i deras arbete.

Rapporter:

Cecilia Gärdén: Skolbibliotekets roll för elevers lärande
Pamela Schultz Nybacka: Värdet av skolbiblioteket
Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3